Villkor och bestämmelser

Allmänna villkor

 

 1. Grundläggande bestämmelse

Dessa allmänna villkor (hädanefter "T&C") utfärdas av Techtek s.r.o., organisationsnummer 03228673, momsregistreringsnummer CZ03228673 med registrerat säte på Slavíčkova 6, 638 00 Brno, Czech Republic, Tjeckien och postadress på Smetanova 2359/6, 67801 Blansko, Tjeckien registrerad i handelsregistret som förvaltas av kommunalrätten i Brno under filnummer C 92584 (hädanefter "Säljaren") och reglerar relationerna som uppstår från köpeavtalet mellan Säljaren och tredje part som köpare (hädanefter "Köparen").

För ändamålen med dessa T&C innebär Köparen alla personer som beställer varor som säljs av Säljaren och ingår i ett köpeavtal för dessa varor.

Konsument innebär alla personer som, utanför ramen för sin näringsverksamhet eller utanför ramen för självständig utövande av sitt yrke, ingår avtal med Säljaren eller med honom för att ingå avtal eller på annat sätt agerar i samband med avtalet.

Entreprenör innebär en person som självständigt utför en inkomstbringande verksamhet på egen räkning och ansvar i en näringslicens eller på liknande sätt med avsikten att göra det systematiskt för att göra vinst. För ändamålen med konsumentskydd betraktas också alla personer som ingår avtal i samband med sin egen näringsverksamhet, produktion eller liknande verksamhet eller i självständigt utövande av sitt yrke, eller en person som agerar i namnet eller på uppdrag av entreprenören, som entreprenör.

Genom att skicka in beställningen bekräftar köparen att han/hon har läst dessa T&C, som utgör en integrerad del av kommunikationen före ingåendet av avtalet, och att han/hon uttryckligen godkänner dem i den ordalydelse som är giltig och effektiv vid tidpunkten för inlämnandet av beställningen.

 

 1. Förkontraktuell kommunikation

Säljaren informerar att:

 

 1. kostnaden för medel för fjärrkommunikation skiljer sig inte från den grundläggande avgiften för internet- eller telefonoperatören och Köparen, och Säljaren tar inte ut några avgifter utom, till exempel, avtalsenlig frakt
 2. kräver betalning av köpeskillingen innan Köparen tar över prestationen (Varor)
 3. avtalet ingås inte med en återkommande prestation, ej heller för en obestämd tidsperiod
 4. priserna på varor anges på webbplatserna www.techtek-shop.eu som drivs av Säljaren, inklusive alla avgifter som föreskrivs enligt lag, men kostnaderna för leverans av varor eller tjänster varierar beroende på vald metod och leveransleverantör samt betalningsmetod
 5. om Köparen är en konsument, ska en sådan konsument ha rätt att ångra avtalet (med undantag för vad som anges nedan) inom en period av fjorton dagar, som löper, i händelse av:
 1. ett avtal, från mottagningsdatumet för varorna
 2. ett avtal som innefattar flera typer av varor eller tillhandahållande av flera delar, från mottagningsdatumet för den sista leveransen av varorna
 3. ett avtal som innefattar en regelbunden återkommande leverans av varor, från mottagningsdatumet för den första leveransen av varor, varvid återkallelsen måste skickas till Säljarens registrerade adress för vilken återkallelseformuläret på Techteks webbplats kan användas (https://www.techtek-shop.eu/uk_en/page/5/terms-amp-conditions)
 1. vid återkallelse av avtalet, ska konsumenten bära kostnaderna för återlämnandet av varor och, i händelse av att ett avtal ingås genom fjärrkommunikation, kostnaderna för återlämnandet av varorna, om varorna inte kan returneras med den vanliga postmetoden på grund av deras natur
 2. om konsumenten har ett klagomål kan han/hon hänvisa klagomålet till tillsynsmyndigheten eller den statliga tillsynsmyndigheten

 

 1. Avtal

Köparen kan ingå avtalet genom att markera den önskade prestationen (Varor) och lägga den i korgen, skicka beställningen och att Säljaren bekräftar detta. I fallet med en e-post- eller telefonorder ingås köpeavtalet genom att Säljaren levererar en bekräftelse om ingåendet av köpeavtalet. Innan beställningen bekräftas får köparen en bekräftelse på leverans av beställningen för bearbetning, vilket inte anses vara en orderbekräftelse.

Innan Köparen bekräftar ordern på ett bindande sätt har Köparen rätt att ändra både den begärda prestationen, transporten och betalningsmetoden, dvs. kontrollera alla uppgifter som han har angett i ordern och ändra dem. Säljaren ansvarar inte för eventuella fel vid dataöverföring. Slutsatsen av kontraktet bekräftas för Köparen genom en informativ e-post som skickas till e-postadressen som angetts av Köparen.

Avtal ingås på engelska. Om avtalet måste översättas för Köparen till ett annat språk, gäller den engelska versionen i händelse av avvikelser mellan de två språkversionerna.

Genom köpeavtalet åtar sig Säljaren att överlämna till Köparen de varor som utgör föremål för köpet och att låta honom förvärva äganderätten till dem, och Köparen åtar sig att ta över varorna och betala köpeskillingen.

Säljaren levererar varorna under förbehåll för äganderättsförbehåll, varför Köparen endast blir ägare vid full betalning av köpeskillingen.

 

Säljaren ska uppfylla skyldigheten att överlämna varorna genom att:

 

 1. tillåta Köparen att förfoga över varorna på platsen för utförandet och ge Köparen i tid underrättelse
 2. i fallet med utskeppning av varorna till Köparen - företagaren, överlämnas varorna till Köparen genom att överlämna dem till den första transportören för transport för Köparen och tillåta Köparen att utöva rättigheterna enligt transportavtalet gentemot transportören
 3. i fallet med utskeppning av varorna till Köparen - konsumenten, överlämnas varorna till Köparen endast så snart varorna överlämnas till honom av transportören.

Säljaren åtar sig att överlämna köpobjektet till Köparen i överenskommen kvantitet, kvalitet och utförande, och om kvalitet och utförande inte överenskommits, levereras varorna för det vanliga ändamålet.

Varorna packas enligt sedvänja och om dessa inte är det, på det sätt som är nödvändigt för att bevara varorna och deras skydd. Varorna packas på liknande sätt för transport.

De levererade varorna är defekta om de inte har de överenskomna egenskaperna. Utförandet av andra varor och brister i dokumenten som är nödvändiga för användning av varorna betraktas också som en defekt.

Risken för skada övergår till Köparen genom att ta över varorna. Det har samma effekt om Köparen inte tar över varorna, även om Säljaren har tillåtit honom att förfoga över dem.

Köparens rätt från defekt utförande baseras på den defekt som varorna har när risken för skada övergår till Köparen, även om den visar sig senare. Köparens rätt ska fastställas genom en senare defekt orsakad av Säljaren i strid med sin skyldighet.

Köparen kommer att inspektera varorna så snart som möjligt efter att risken för skada på varorna har övergått och kommer att övertygas om dess egenskaper och kvantitet.

Skada på varorna som uppkommer efter att risken för skada på varorna har övergått till Köparen, påverkar inte hans skyldighet att betala köpeskillingen, såvida inte Säljaren orsakade skadan genom att bryta mot sin skyldighet.

Om någon av parterna är försenad med att ta över varorna, har den andra parten rätt att sälja varorna på ett lämpligt sätt efter att ha gett försäljarens konto förvarning efter att ha gett den försenade ytterligare skälig tid att ta över. Detta gäller också om parten är sen med att betala för leverans av varorna.

 

Säljarens ansvar

 

Säljarens och köparens rättigheter och skyldigheter som följer av felaktig prestation regleras av allmänt bindande lagbestämmelser.

Säljaren ansvarar inför köparen att varorna är fria från defekter vid mottagandet. Särskilt ansvarar säljaren inför köparen för att vid tidpunkten då köparen tog emot varorna:

 1. varorna har de egenskaper som parterna har kommit överens om och, i avsaknad av en överenskommelse, sådana egenskaper som säljaren eller tillverkaren beskrivit eller som köparen förväntade sig med hänsyn till varornas beskaffenhet och på basis av reklam
 2. varorna är lämpliga för det ändamål som säljaren angav för deras användning eller för vilket varor av denna typ vanligtvis används
 3. varorna är i lämplig kvantitet, mått eller vikt
 4. varorna uppfyller kraven i lagstiftningen.

Om defekten blir uppenbar inom sex månader efter mottagandet, anses varorna ha varit defekta vid mottagandet.

Köparen har rätt att göra gällande rätt till en defekt som uppstår i konsumentvaror inom tjugofyra månader efter mottagandet, men detta gäller inte för:

 1. varor som sålts till ett lägre pris på grund av en defekt för vilken ett lägre pris har avtalats
 2. slitage på varorna orsakat av deras normala användning
 3. i fallet med begagnade varor, för en defekt som motsvarar graden av användning eller slitage som varorna hade när de togs över av köparen
 4. om det följer av varornas natur.

Rätten till felaktig prestation tillkommer inte köparen, om köparen visste innan han tog över varorna att varorna var defekta, eller om köparen själv orsakade defekten.

Om varorna har en defekt för vilken säljaren är skyldig, och om varorna säljs till ett lägre pris eller används, har köparen rätt till en skälig rabatt istället för rätten att byta ut varorna.

Väsentligt avtalsbrott

Om den bristfälliga prestationen utgör ett väsentligt avtalsbrott har Köparen rätt att:

 1. eliminera bristen genom leverans av nya varor utan defekter eller leverans av saknade varor, om detta inte är oproportionerligt på grund av bristens art, men om bristen endast gäller en del av varorna kan Köparen endast begära utbyte av delen; om detta inte är möjligt, kan han återkalla avtalet. Om det dock är oproportionerligt på grund av bristens art, särskilt om bristen kan avlägsnas utan oskälig dröjsmål, har köparen rätt till kostnadsfri avhjälpning av bristen.
 2. eliminera bristen genom att reparera varorna
 3. ett skäligt avdrag från köpeskillingen
 4. återkalla avtalet.

Köparen ska ange vilken rätt han har valt vid anmälan av bristen eller utan oskäligt dröjsmål efter anmälan av bristen. Köparen får inte ändra det val som gjorts utan säljarens samtycke; detta gäller inte om köparen har begärt reparation av en defekt som visar sig vara oåterkallelig. Om säljaren inte avhjälper bristerna inom en skälig tid eller meddelar köparen att han inte kommer att avhjälpa bristerna, kan köparen kräva ett skäligt avdrag på köpeskillingen i stället för att avhjälpa bristen eller kan återkalla avtalet. Om köparen inte utövar sin rätt i tid ska han ha samma rättigheter som i fallet med ett obetydligt avtalsbrott - se nedan.

Köparen-konsumenten har rätt till ett skäligt avdrag även om säljaren inte kan leverera nya varor utan brister, byta ut en del eller reparera varorna, samt om säljaren inte avhjälper bristen inom en skälig tid eller om avhjälpningen skulle orsaka betydande svårigheter för konsumenten.

Ej väsentligt avtalsbrott

Om det felaktiga utförandet är en oväsentlig överträdelse av kontraktet har köparen rätt att få felet avhjälpt eller få en skälig rabatt på köpeskillingen.

Så länge köparen inte utnyttjar rätten till rabatt på köpeskillingen eller inte häver avtalet, får säljaren leverera det som saknas eller avhjälpa det juridiska felet. Andra fel kan säljaren avhjälpa efter eget val genom att reparera varan eller leverera nya varor.

Om säljaren inte avhjälper felet inom rimlig tid eller vägrar att åtgärda felet, kan köparen kräva en minskning av köpeskillingen eller häva avtalet. Köparen kan inte ändra det val som gjorts utan säljarens samtycke.

Köparen har rätt att få nya varor levererade eller delar utbytta även vid ett avhjälpligt fel om varan inte kan användas korrekt på grund av att felet återkommer efter reparation eller på grund av ett större antal fel. I detta fall har köparen även rätt att häva avtalet.

Vid leverans av nya varor ska köparen returnera de ursprungligen levererade varorna till säljaren på säljarens bekostnad.

Om köparen inte har anmält felet utan onödigt dröjsmål efter att han kunnat upptäcka det med snabb inspektion och tillräcklig omsorg, ska domstolen inte bevilja honom rätt till felaktigt utförande. Om felet är ett dolt fel gäller detsamma om felet inte anmäldes utan onödigt dröjsmål efter det att köparen med rimlig noggrannhet hade kunnat upptäcka det, men senast inom två år efter leverans av varorna.

 1. Återkallelse av avtalet

Återkallelse av avtalet av konsumenten

Konsumenten har rätt att återkalla avtalet inom fjorton dagar. Perioden enligt första meningen räknas från avtalets ingående och, i fallet med

 1. ett avtal, från datumet för mottagande av varorna
 2. ett avtal som har flera typer av varor eller leverans av flera delar som sitt föremål, från datumet för mottagande av den sista leveransen av varor
 3. ett avtal som har regelbunden upprepad leverans av varor som sitt föremål, från datumet för mottagande av den första leveransen av varor

Det är också möjligt att återkalla genom korrespondens, på adressen Techtek s.r.o., Smetanova 2359/6, Blansko, 678 01, Tjeckien. För att återkalla är det möjligt att använda standardformuläret för återkallelse av avtalet som finns på toppen.

Om konsumenten återkallar avtalet ska han på egen bekostnad skicka eller överlämna varorna han mottagit från säljaren till säljaren utan onödigt dröjsmål, senast inom fjorton dagar efter återkallelse av avtalet.

Konsumenten ska endast vara ansvarig för eventuell minskning av varornas värde till följd av hantering av varorna på ett sätt som skiljer sig från vad som krävs med hänsyn till deras natur och egenskaper.

Vid återkallelse ska alla medel som erhållits från säljaren återbetalas till konsumenten på samma sätt, utan onödigt dröjsmål och senast fjorton dagar efter återkallelse.

Om konsumenten återkallar avtalet är säljaren inte skyldig att återbetala de erhållna medlen till konsumenten förrän konsumenten har överlämnat varorna till säljaren eller bevisat att han har skickat varorna.

Återkallelse i andra fall

Om köparen inte har meddelat varans fel i tid, förlorar han rätten att återkalla avtalet.

 1. Priser

Alla priser är avtalspriser och i fallet med e-butiken gäller de aktuella priserna.

Priserna är slutgiltiga, det vill säga inklusive alla skatter och avgifter som köparen måste betala för att få varorna, detta inkluderar dock inte eventuella kostnader för frakt, transport och kostnaden för långdistansmedel för kommunikation.

I fallet med varor på beställning kommuniceras och bekräftas det faktiska priset av köparen.

 1. Leveransmetoder

Varor kan skickas med frakttjänst direkt till köparens valda adress till priser enligt transportören.

 1. Utomrättslig lösning av konsumenttvister

Förenta nationernas konvention om avtal om internationella varuförsäljningar tillämpas inte.

Eventuella tvister som uppkommer mellan säljaren och köparen kan lösas utom domstol genom alternativ tvistlösning eller online-tvistlösning (ADR/ODR); med köparens möjlighet att kontakta ODR-organet på https://ec.europa.eu/consumers/odr/. Säljaren rekommenderar dock köparen att först kontakta Techtek för att ta itu med situationen.

 1. Slutbestämmelser

Dessa allmänna villkor, inklusive deras komponenter, är giltiga och träder i kraft den 30 mars 2022 och ersätter den tidigare versionen av villkoren.